Vores vision

Vi vil være leverandørernes stemme. Vi vil naturligt inddrages af beslutningstagerne i beslutningsprocesser, der vedrører tegnsprogstolkebranchen. Vi kan bidrage med et unikt leverandørperspektiv.

Videndeling
Vi står til rådighed for og er i tæt dialog med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og centrale erhvervsorganisationer, således at branchen bliver gennemsigtig for udenforstående.
Kvalitet

For at bevare en høj faglig standard er det nødvendigt at have kvaliteten for øje. Med en professionel tilgang sikres det, at den service, vi leverer, lever op til en høj kvalitet.

Integritet

Vi er professionelle, vi ved hvad der skal til og vi har modet til at stå fast i en foranderlig branche. Tillid er altafgørende for alle parter i en tolkning. Derfor skal leverandørernes service afspejle ligeværd, god moral og ærlighed.

97
Leverandører
110
Tegnsprogstolke

Samlet antal ansatte tegnsprogstolke hos vores medlemmer

For myndigheder

Brancheforeningen repræsenterer leverandører af dansk tegnsprogstolkning. Vi er en brancheforening, der sidder inde med stor viden omkring vores branche, hele markedet og selve faget, vi arbejder med. Enhver myndighed, der mangler viden og fakta på området, er velkommen til at kontakte os for sparring. Vi kan bistå med relevant sparring til et givent emne, der mangler at blive belyst.

Er du politiker, sagsbehandler, jurist, embedsmand eller noget helt andet, så har du her muligheden for at indhente viden omkring vores felt.

For leverandører

Brancheforeningen og dens formål

Brancheforeningen Leverandører af dansk tegnsprogstolkning (LDT) blev stiftet den 4. september 2018. Vores formål er at samle leverandører med henblik på at kunne videndele omkring relevante forhold for vores fælles branche. Vi vil have kontakt til og indgå i forhandlinger med myndigheder, institutioner, leverandører og andre med relation til branchen. Vi vil være med til at understøtte, at medlemmerne har et godt grundlag for at drive virksomhed.
Brancheforeningen vil være med til at værne om kvaliteten i tegnsprogstolkebranchen samt medvirke til at sikre en høj faglig standard i tæt dialog med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og centrale erhvervsorganisationer. Brancheforeningen vil gerne give branchen en samlet stemme, som myndighederne vil lytte til og huske at spørge til råds.
Brancheforeningen udsender nyheder, der forklarer spændvidden af en ny lovgivning, herunder praktiske foranstaltninger for at kunne efterleve specifikke krav i lovgivningen. Det kan være sig i bekendtgørelser, offentlige udbud mm. Brancheforening giver medlemmerne mulighed for at påvirke det samfund, vi lever i, via det fagpolitiske arbejde.

Brancheforeningen kan ikke bruges til

Brancheforeningens medlemmer er indbyrdes konkurrenter, og derfor er vi særligt opmærksomme på konkurrencereglerne. Der er en række ting, som en brancheforening ikke kan bruges til. Brancheforening eller dens medlemmer kan eksempelvis ikke dele oplysninger om priser, produktion, kapacitet, omsætning, kundeforhold eller løn og arbejdsforhold.

Det vil være en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis en brancheforening eksempelvis:

  • * opfordrer medlemmerne at bruge bestemte mindstepriser
  • * anbefaler medlemmerne at bruge bestemte pristillæg
  • * udsender vejledende tariffer eller prisberegninger
  • * vejleder medlemmerne om priser
  • * angiver en forventet procentvis prisstigning

 

Det vil også være ulovligt, hvis en brancheforening opfordrer til, at der ikke skal være konkurrence om medlemmernes kunder. En brancheforening må ikke have regelsæt om, at god moral er ikke at fastholde en kunde, der er henvist af en anden leverandør. Ligeledes må en brancheforening ikke have en regel om, at leverandører ikke må etablere virksomhed i et område, hvor der allerede eksisterer anden leverandør. Det er ulovligt at opfordre andre til at boykotte et udbud, fordi man finder prisniveauet for lavt eller at opfordre til at undlade at sælge specifikke former for tolkning.

Forventninger til brancheforeningens medlemmer

Markedsføringen af det enkelte medlems ydelser må ikke være misvisende, og skal være i overensstemmelse med de faktiske forhold, hvilket betyder, at alle anvendte tegnsprogstolke skal være eksamineret, eller at der som minimum er opnået dispensation fra dette krav af den myndighed, der skal betale for tolkningen. Hertil kommer, at tegnsprogstolkene rent faktisk har erhvervet andre kvalifikationer og har den erfaringsbaggrund, de markedsføres med. Markedsføringslovens bestemmelser og øvrig lovgivning skal altid overholdes. Medlemmerne skal udvise integritet i udførelsen af opgaverne og må ikke lade sig påvirke af egne eller andres interesser, således at der kan være fuld tillid til den udførte tolkning. Medlemmerne skal undlade at handle på en måde, der kan bringe dem selv eller andre medlemmer eller tredjemand i miskredit.

Bestyrelsen

I bestyrelsen repræsenterer vi både virksomheder uden ansatte samt virksomheder med ansatte tegnsprogstolke.

Tinne Lund
Tinne Lund
Formand

tl@bf-ldt.dk

Kasper Bisgaard Andreasen
Kasper Bisgaard Andreasen
Bestyrelsesmedlem

ka@bf-ldt.dk

Line Brix Mücke
Line Brix Mücke
Bestyrelsesmedlem

lbm@bf-ldt.dk

Mette Holter Brændeskov
Mette Holter Brændeskov
Bestyrelsesmedlem

mhb@bf-ldt.dk

Anni Hillerup Bang
Anni Hillerup Bang
Bestyrelsesmedlem

ahb@bf-ldt.dk

Hanne Høj
Hanne Høj
Bestyrelsesmedlem

hh@bf-ldt.dk

Tilmeld dig

Her kan du som leverandør tilmelde dig. Som medlem får du mulighed for at få din sag hørt og indgå i et stærkt netværk med en række andre leverandører.

Kontaktinfomation

Skriv til os på mail: kontakt@bf-ldt.dk

CVR 39860511

Vores samarbejdspartnere